08.12.2017

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES lauksaimniecības politikai jāstiprina sociālekonomiskā vide laukos


Pirmdien, 11. decembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz Briseli, kur ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē dalībvalstis apspriedīs Eiropas Komisijas (EK) 29. novembrī izplatīto paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” par ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada, kurā konceptuāli definēti KLP mērķi un darbības pamatprincipi nākotnē.

 

EK dokuments paredz KLP modernizēšanu un vienkāršošanu, un tā galvenie mērķi būs noturīgas lauksaimniecības nozares veicināšana un sociālekonomiskās vides laukos stiprināšana, kā arī atbalsts videi un rīcībai ES mērķu sasniegšanai klimata jomā.

 

EK plāno arī lielākas lēmumu pieņemšanas tiesības dalībvalstīm lauksaimniecības atbalsta programmu īstenošanā, tai pat laikā nosakot dalībvalstīm lielāku atbildību par ES kopējo mērķu sasniegšanu.

 

“Mēs pozitīvi vērtējam Eiropas Komisijas ieceri dot plašākas iespējas lēmumu pieņemšanā uz vietas dalībvalstī, nevis centralizēti Briselē, kā tas nereti notiek tagad. Tāpat apsveicams ir mērķis vienkāršot Kopējo lauksaimniecības politiku,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs norāda, ka Latvijai joprojām sarunās par KLP nākotni svarīgākais jautājums ir tiešo maksājumu izlīdzināšana un tāda finansējuma nodrošināšana lauku attīstībai, kas ļautu arī turpmāk attīstīties lauku teritorijām. Zemkopības ministrija uzskata, ka EK paziņojumā ir nepietiekami analizēta netaisnīgo tiešmaksājumu problēma un negatīvā ietekme uz to dalībvalstu lauksaimniekiem, kuri saņem tiešos maksājumus zem ES vidējā līmeņa.

 

Zemkopības ministrija pozitīvi vērtē EK paziņojumā uzsvērto – lai atbalstītu ilgtspējīgu un kvalitatīvu lauksaimniecības attīstību, kā arī nodarbinātību lauku apvidos, svarīgi ir nodrošināt ES un valstu investīcijas infrastruktūrā, dabas un cilvēku resursos.

 

EK izstrādās likumdošanas priekšlikumus,  kas būs pamats KLP darbībai pēc 2020. gada. Plānots, ka likumdošanas  priekšlikumus publicēs 2018. gada vasarā.