05.12.2017

Mainīti rūpnieciskās zvejas limiti iekšējos ūdeņos


Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos, ko valdība otrdien, 5. decembrī, apstiprināja. 

Madonas, Ogres, Pāvilostas, Rēzeknes un Riebiņu novada pašvaldības iekšējos ūdeņos 2018. gada 1. janvārī mainīsies zvejas limiti. 

No nākamā gada ikvienai pašvaldībai, lai uzsāktu komerczveju kādā no publiskajiem ezeriem, kuri nav minēti noteikumu 9.pielikumā, ir jāiesniedz institūtā “BIOR” priekšlikums par nozvejas apjoma limita noteikšanu. Ja šāds nozvejas apjoma limits konkrētajā ezerā minētajā pielikumā nav noteikts, ezeram paredzētais zvejas rīku limits ir izmantojams tikai pašpatēriņa zvejā.

Precizēts arī, ka iekšējos ūdeņos, kuri atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, priekšlikumus par zvejas limitu maiņu pašvaldība saskaņos ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP). Tas nepieciešams, lai DAP kā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldītāja un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldītāja būtu iesaistīta iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, kuri atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tostarp viedokļu un atzinumu sniegšanā par zvejas tiesību izmantošanu. 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.