28.03.2018

FM aicina sniegt viedokli par PVN jomas vienkāršošanu mazajiem uzņēmumiem


2016. gada 7. aprīļa Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rīcības plāna ietvaros Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par vienkāršošanas pasākumiem PVN jomā attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem. Lai sagatavotu Latvijas nacionālo pozīciju par vienkāršošanas pasākumiem, Finanšu ministrija aicina sabiedrību iesaistīties priekšlikumu apspriešanā.

Pašreiz Padomes Direktīvā par kopējo PVN sistēmu ir paredzēti atsevišķi atvieglojumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) saistībā ar PVN. Šie atvieglojumi ļauj Eiropas Savienības dalībvalstīm vienkāršot PVN uzlikšanas un iekasēšanas procedūras, kā arī atbrīvot no PVN maksāšanas tādus MVU, kuru gada apgrozījums nepārsniedz noteiktu slieksni. Tomēr, lai izveidotu modernu un vienkāršotu MVU režīmu, Eiropas Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu, kura galvenie mērķi ir palīdzēt izveidot vidi, kas veicina MVU izaugsmi, un ieviest efektīvu un stabilu PVN sistēmu.

Šī priekšlikuma galvenie virzieni ir:

  • MVU piemērojamo PVN atbrīvojumu attiecināt uz visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī tas veic saimniecisko darbību;
  • noteikt dalībvalstu MVU maksimālo apgrozījuma slieksni atbrīvojuma piemērošanai;
  • ieviest pārejas periodu, kurā MVU, kas uz laiku pārsniedz atbrīvojuma slieksni, varēs turpināt piemērot PVN atbrīvojumu;
  • ieviest vienkāršotas PVN saistības gan no PVN atbrīvotajiem, gan neatbrīvotajiem MVU.


Atbilstoši priekšlikumam dalībvalstīm, kuras nolems ieviest PVN atbrīvojumu MVU, būs iespēja atbrīvojuma slieksni noteikt tādā līmenī, kas vislabāk atspoguļo to īpašo ekonomisko un tiesisko situāciju (tiek piedāvāta maksimālā sliekšņa vienota vērtība Eiropas Savienībā 85 000 eiro apmērā). Šādus MVU dalībvalstis varēs atbrīvot no PVN maksāšanas un citu PVN saistību izpildes. Latvijā šis atbrīvojuma slieksnis ir noteikts 40 000 eiro apmērā.

Pašlaik PVN atbrīvojums MVU ir piemērojams tikai tajā dalībvalstī, kur MVU veic savu saimniecisko darbību. Savukārt, atbilstoši Eiropas Komisijas priekšlikumam, ir plānots noteikt, ka, izpildoties attiecīgajiem nosacījumiem, šo PVN atbrīvojumu varēs piemērot Eiropas Savienības teritorijā visi MVU neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī tie ir reģistrēti un kur veic preču piegādes un pakalpojumu sniegšanu.

Lai palielinātu tiesisko noteiktību, tiek ieviesta jēdziena “mazie uzņēmumi” definīcija, kurā noteikts, ka mazo uzņēmumu statusam atbilst visi uzņēmumi, kuru gada apgrozījums Eiropas Savienības vienotajā tirgū nepārsniedz 2 miljonus eiro. Šādiem uzņēmumiem ir paredzēts noteikt vairākus vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz PVN saistību izpildi, piemēram, vienkāršota rēķina izsniegšana, pagarināts PVN taksācijas periods, vienkāršota reģistrēšanās procedūra un citi.

Lai sagatavotu Latvijas nacionālo pozīciju par MVU vienkāršošanas pasākumiem, Finanšu ministrija aicina akadēmiķus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus iepazīties ar priekšlikumu Finanšu ministrijas mājaslapā un līdz 2018. gada 15. aprīlim sniegt savu viedokli, adresējot to Finanšu ministrijai uz elektroniskā pasta adresi nnd@fm.gov.lv