Zaļo un zemnieku savienības 4000 zīmju programma 13.Saeimas vēlēšanām

 

Ar pārliecību par stabilu izaugsmi un dzīves kvalitātes pieaugumu katram Latvijas iedzīvotājam! 

 

ZZS ir pierādījusi, ka nebaidās no drosmīgiem, bet pārdomātiem lēmumiem, uzņemoties atbildību par Latvijas izaugsmei nozīmīgām izvēlēm. Programmā sniedzam redzējumu turpmākai ikviena iedzīvotāja labklājības celšanai, izvirzot trīs skaidras prioritātes – vienlīdzīgākas iespējas visiem, tautsaimniecības attīstība un valstiskuma stiprināšana.

 

Vienlīdzīgākas iespējas visiem

 • Īstenosim jauno ģimeņu atbalsta pasākumus, tostarp uzlabosim mājokļu un bērnudārzu pieejamību.
 • Turpināsim reformas veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai visiem Latvijas iedzīvotājiem, sakārtojot veselības aprūpes iestāžu tīklu un pabeidzot e-veselības sistēmas ieviešanu, kā arī nodrošinot bezmaksas pieejamību sirds-asinsvadu slimību un vēža agrīnai diagnostikai.
 • Sociālās programmas koncentrēsim uz sociālā riska situācijā nokļuvušo sabiedrības daļu, vienlaikus stimulējot darbspējīgo iedzīvotāju vēlmi strādāt.
 • Izstrādāsim pasākumus pakāpeniskai pensijas palielināšanai personām ar lielu darba stāžu.
 • Izglītības kvalitātes paaugstināšanai īstenosim pakāpenisku izglītības reformu, nodrošinot augsta līmeņa vidējās, augstākās un profesionālās izglītības, kā arī interešu izglītības iespējas skolas vecuma bērniem visā valsts teritorijā.
 • Paplašināsim mājokļu īres tirgu, atbalstot īres namu celtniecību, pilnveidojot īres tirgus normatīvo vidi.

 

Tautsaimniecības attīstība
 

 • Koncentrēsimies uz labu darbavietu radīšanu, veidojot konkurētspējīgu, uz eksportu vērstu un sociāli atbildīgu tautsaimniecību, atbalstot investīcijām pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, nodrošinot regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, paredzot pasākumus tautiešu palikšanai un atgriešanai Latvijā.
 • Īstenosim ilgtspējīgu, drošu energoapgādi, panāksim lietotājiem pieņemamas izmaksas.
 • Īstenosim sabalansētu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību, īpaši atbalstot mazos un vidējos ražotājus, lai panāktu kvalitatīvas produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un vietējās produkcijas patēriņa pieaugumu. Stimulēsim neizmantotās lauksaimniecības zemes apstrādi.
 • Īstenosim vides aizsardzības pasākumus, saglabājot bioloģisko daudzveidību, tīru un sakoptu vidi.
 • Turpināsim atbildīgu valsts budžeta politiku, veidosim sabalansētu budžetu, nodrošināsim stabilu un prognozējamu reformēto nodokļu sistēmu.
 • Aktīvi strādāsim, lai panāktu taisnīgu ES fondu sadali nākamajā finansēšanas periodā, tostarp cilvēkkapitālam, infrastruktūrai un platībmaksājumiem lauksaimniekiem.
 • Īstenosim policentrisku reģionu attīstību, atbalstot pilsētu un lauku ekonomisko un sociālo sadarbību. Izmantosim Rīgas kā galvaspilsētas priekšrocības.
 • Pētniecības un inovācijas sistēmas efektivitātei koncentrēsimies uz jomām ar visaugstāko izaugsmes potenciālu un komercializāciju, virzoties uz pētījumu specializāciju valsts pasūtījumos un optimizējot pašlaik sadrumstaloto pārvaldības sistēmu.
 • Vietējo un starptautisko pasažieru un kravu pārvadājumu attīstībai uzturēsim un pilnveidosim transporta infrastruktūru.

 

Valstiskuma stiprināšana

 • Drošības risku novēršanai un tiesiskuma nodrošināšanai palielināsim sabiedriskās kārtības, tiesībaizsardzības un par korupcijas apkarošanu atbildīgo iestāžu un tiesu sistēmas rīcībspēju.
 • Veidosim visaptverošu valsts aizsardzību NATO ietvaros, stiprinot Nacionālos bruņotos spēkus, Zemessardzi, Jaunsardzi, austrumu robežu.
 • Īstenojot pragmatisku Latvijas ārpolitiku ES, aizstāvēsim valsts intereses, virzot reformas, kas sekmētu nacionālo drošību, ekonomikas izaugsmi, konkurētspēju un labklājības pieaugumu.
 • Attīstīsim kultūras dzīvi visā valsts teritorijā, atjaunosim stabilu Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu.
 • Nodrošināsim mērķtiecīgu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas lietošanu un attīstību.
 • Nodrošināsim sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību, veicināsim iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos.
 • Izveidosim kompaktu un profesionālu valsts pārvaldi, novēršot tās sadrumstalotību un funkciju dublēšanos.

 

Programmā atspoguļoti aktuālākie uzdevumi, plašāks redzējums par Latvijas izaugsmes virzību pieejams ŠEIT.

 

ZZS cer uz visas Latvijas sabiedrības atbalstu, lai īstenotu programmā iekļautos mērķus, lai, lepojoties ar savu valsti tās simtgadē un aktīvi līdzdarbojoties, kopā mēs stiprinātu Latvijas izaugsmi un īstenotu sociāli atbildīgu politiku.

 

BŪSIM SAIMNIEKI SAVĀ ZEMĒ!